Pomáhejte s námi

Podporují nás

Děkujeme institucím, obchodním společnostem i individuálním dárcům, kteří podporují Diakonii Západ!

Next Generation EU & MŠMT

Realizace projektu Všeobecná primární prevence programu Prevence pro školy a veřejnost byla v roce 2023 podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023. Dále byl z programu “Next Generation EU“ financován projekt Doučování.

Integrovaný regionální operační program

Podpořeni jsme byli také v rámci projektu Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ registrovaným pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017439. Projekt vytvoří v Plzeňském kraji kvalitní materiální podmínky pro poskytování 4 druhů registrovaných sociálních služeb, kdy u všech služeb tak bude zajištěna udržitelnost a kapacita stávající sítě sociálních služeb, zvýší se dostupnost a kvalita těchto služeb, které podporují sociální inkluzi a cílí na snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Po úspěšné realizaci tohoto projektu budou mít všechny zapojené sociální služby k dispozici kvalitní, spolehlivé, ekonomicky a ekologicky efektivně provozované materiálně-technické zabezpečení pro výkon uvedených sociálních služeb.

Operační program zaměstnanost

Od roku 2023 pokračujeme v projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III  (ESF+, z Operačního programu zaměstnanost plus), který navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“. Pomoc je vydávána potřebným lidem (rodiny s dětmi v nouzi, matky samoživitelky, lidé bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ve vážné sociální nouzi), které doporučí sociální pracovníci našich služeb. Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby, textil a školní pomůcky. Doprovodná opatření umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.

Operační program zaměstnanost

Projekt s názvem STAVÍME MOSTY – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg.č.Z.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481), byl financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

logo projektu s MMR

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt rekonstrukce objektu pro chráněné bydlení lidí s mentálním postižením. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU IROP.

IROP Revitalizace

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně  pro sociální služby Plamínek a Jubilata – 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením.” Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373, byl financován Evropskou unií, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Diakonie Katastrophenhilfe

Ve spolupráci se Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce při Diakonii ČCE poskytujeme ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.

UMCOR

Projekt “Improving Well-being and Integration of Refugees into Local communities in the Czech Republic” (zajištění aktivit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny). Projekt je realizován ve spolupráci s humanitárním střediskem Diakonie ČCE.

Diakonie ČCE

Letní volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiny v obtížné situaci, i další projekty jako třeba „Najít k sobě cestu – podpora pěstounským rodinám“, který zajišťuje vzdělávání pracovníků vedoucí ke schopnostem snížení rizika předčasného ukončení pěstounské péče a umístění dítěte do ústavního zařízení nebo eliminaci nevhodného zacházení s dítětem v rodině, byly podpořeny z prostředků veřejné sbírky Krabice online, pořádané Diakonií ČCE.

znak města Nýřany

LOGO
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové