Pomáhejte s námi

Podporují nás

Děkujeme institucím, obchodním společnostem i individuálním dárcům, kteří podporují Diakonii Západ!

Next Generation EU & MŠMT

Realizace projektu Všeobecná primární prevence programu Prevence pro školy a veřejnost byla v roce 2023 podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023. Dále byl z programu “Next Generation EU“ financován projekt Doučování.

Integrovaný regionální operační program

Podpořeni jsme byli také v rámci projektu Ekologicky šetrné automobily pro Diakonii Západ registrovaným pod číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017439. Projekt vytvoří v Plzeňském kraji kvalitní materiální podmínky pro poskytování 4 druhů registrovaných sociálních služeb, kdy u všech služeb tak bude zajištěna udržitelnost a kapacita stávající sítě sociálních služeb, zvýší se dostupnost a kvalita těchto služeb, které podporují sociální inkluzi a cílí na snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Po úspěšné realizaci tohoto projektu budou mít všechny zapojené sociální služby k dispozici kvalitní, spolehlivé, ekonomicky a ekologicky efektivně provozované materiálně-technické zabezpečení pro výkon uvedených sociálních služeb.

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.

Od roku 2023 pokračujeme v projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III  (ESF+, z Operačního programu zaměstnanost plus), který navazuje na projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“. Pomoc je vydávána potřebným lidem (rodiny s dětmi v nouzi, matky samoživitelky, lidé bez domova, osoby ohrožené ztrátou bydlení, osoby ve vážné sociální nouzi), které doporučí sociální pracovníci našich služeb. Základní skupiny zboží jsou potraviny, hygienické potřeby, domácí potřeby, textil a školní pomůcky. Doprovodná opatření umožňují další pomoc formou poradenství v různých oblastech – finanční, sociální, psychologické ad., informování o dalších možnostech pomoci, pomoc při komunikaci s úřady apod.

Integrovaný regionální operační program

Projekt s názvem STAVÍME MOSTY – jednotná metodika řešení příběhu ohroženého dítěte pro Plzeňský kraj“ (reg.č.Z.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011481), byl financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem přes Operační program Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

logo projektu s MMR

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt rekonstrukce objektu pro chráněné bydlení lidí s mentálním postižením. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU IROP.

IROP Revitalizace

Integrovaný regionální operační program

Investiční projekt Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně  pro sociální služby Plamínek a Jubilata – 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením.” Registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373, byl financován Evropskou unií, v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Diakonie Katastrophenhilfe

Ve spolupráci se Střediskem humanitární a rozvojové spolupráce při Diakonii ČCE poskytujeme ubytování uprchlíkům z Ukrajiny.

UMCOR

Projekt “Improving Well-being and Integration of Refugees into Local communities in the Czech Republic” (zajištění aktivit na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny). Projekt je realizován ve spolupráci s humanitárním střediskem Diakonie ČCE.

Diakonie ČCE

Letní volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a rodiny v obtížné situaci, i další projekty jako třeba „Najít k sobě cestu – podpora pěstounským rodinám“, který zajišťuje vzdělávání pracovníků vedoucí ke schopnostem snížení rizika předčasného ukončení pěstounské péče a umístění dítěte do ústavního zařízení nebo eliminaci nevhodného zacházení s dítětem v rodině, byly podpořeny z prostředků veřejné sbírky Krabice online, pořádané Diakonií ČCE.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj dlouhodobě podporuje činnost našich sociálních služeb.

logo
Město Plzeň
Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb poskytuje také účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče a dopravu klientů našich sociálních služeb.

Úřad práce

Díky spolupráci s Úřadem práce zřizujeme chráněná pracovní místa ve středisku.

Nadace ČEZ

Nadace ČEZ nás podpořila v rámci několika grantových výzev.

MONETA

Společnost Moneta Money Bank dlouhodobě podporuje naši činnost.

Nadace Komerční banky

Nadace Komerční banky také podpořila naše počínání.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Sklad pro přechodné pěstouny a osoby v krizi je projektem podpořeným v roce 2022 Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.