Diakonie

Plus pro lidi v krizové situaci

Pomáháme lidem zvládnout jejich krizové situace. Naši pracovníci nabízejí lidem v náročných životních situacích bezplatnou psychickou podporu.

Informace o službě Plus pro lidi v krizové situaci

Naši službu mohou vyhledat všichni lidé, kteří prožívají náročné životní období, s nímž si neví rady. Lidé, kteří se dostali na pokraj svých sil a netuší kam směřovat dál. Služba je určena dětem ve věku od 6 let, přes dospívající, dospělé, po seniory. Mohou přijít i páry či rodiny. Pokud bude právě kapacita (vytížení pracovníků) plná, budou objednáni na nejbližší možný termín.

Služba Plus pro lidi v krizové situaci poskytuje své služby na území Plzeňského kraje (v Plzni a okolí).

Kde nás najdete

Adresa: Resslova 12, Plzeň 301 00
Otevírací doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 17:00 Pátek 8:00 – 14:00
Koordinátorka zařízení: Mgr. Barbora Poláčková
Mobil: +420 733 414 421
E-mail: plus@diakoniezapad.cz

Další informace ze života služby Plus naleznete na Facebooku

Naše zařízení Plus pro lidi v krizové situaci se nachází na adrese Resslova 12. Při příchodu k nám je třeba zazvonit na zvonek, po odzvonění projít brankou k proskleným dveřím. Přímo v zařízení jsou k dispozici dvě oddělené konzultační místnosti a čekárna. Místnosti jsou vybaveny pohodlnými křesly. Je počítáno i s konzultací více členů, např. rodiny, tudíž je zajištěn i dostatek míst k sezení. Jedna z konzultačních místností disponuje i dětským koutkem, kde jsou k dispozici hračky, pastelky, dětské knížky apod. Samozřejmostí je dostupnost sociálního zařízení, možnost dostat zdarma vodu, teplý nápoj či v případě potřeby i deku na zahřátí.

Naše služba funguje i terénní formou v Plzeňském kraji

Terénní krizovou pomoc poskytujeme v předem dojednanou dobu či okamžitě (mimo prostory ambulance) dle aktuální kapacity služby (vytížení pracovníků). Službu lze dojednat na základě osobního setkání, telefonického nebo emailového objednání. Více informací o Terénní formě naleznete v příloze ke stažení zde: Popis terénní formy služby Plus

V případě, že nás nezastihnete osobně nebo telefonicky v otevírací době, můžete nám napsat email či SMS, budeme vás kontaktovat.

Kontakty

V našem týmu pracují zkušení sociální pracovníci s absolvovanými dlouhodobými výcviky v krizové intervenci, terapeutickým výcvikem nebo dalším vhodným vzděláním pro poskytování psychologické pomoci nebo poradenství. Stejně tak jako Vy, také naši kolegové zůstávají vůči Vám anonymní. Dbáme tak na zajištění ochrany soukromí našich kolegů.

Pracovníci s klienty pracují většinou samostatně, v případě potřeby klienta (klientů) je možno se domluvit i na jiném uskupení ve vyšším počtu pracovníků.

Kontakt - Jan Neckář,
Jan Neckář, DiS.vedoucí služby Plus pro lidi v krizové situacijan.neckar@diakoniezapad.cz+420 775 720 493
Kontakt - Barbora Poláčková
Mgr. Barbora Poláčková koordinátorka služby Plus pro lidi v krizové situacibarbora.polackova@diakoniezapad.cz+420 731 640 388

Jak pomáháme

Vize

Člověk, který má naději a ví si rady.

Poslání

Posláním služby Plus pro lidi v krizové situaci je být místem pro lidi a jejich starosti. Pomáháme jim ulehčit tíživou situaci a hledat řešení.

Cíle

Hlavním cílem služeb je podpořit klienta služby tak, aby se zorientoval ve své krizové situaci a byl schopen ji překonat.

Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.  Délka poskytování služby je individuální s ohledem na potřeby klienta, obvykle se však jedná 3-5 setkání. Tyto konzultace může klient čerpat kdykoli (krátce po sobě nebo naopak s větším odstupem) v rámci 3 měsíců.  

Krizová situace může nastat v mnoha případech např. úmrtí blízkého člověka, rozvod, ztráta zaměstnání, dluhová past, problémy na pracovišti, ve škole, ale i momenty zcela přirozené životu, jako je odchod do důchodu či narození dítěte. Mohou se na nás obrátit lidé, kteří prožívají smutek a beznaděj, ztrácí duševní rovnováhu nebo v jejich životech nastal výrazný, nečekaný zvrat a s ním související životní změna. 

Na prvním setkání klienta nejprve seznámíme s naší službou a jejími možnostmi. Poté s klientem hovoříme o jeho potížích a snažíme se pochopit celou jeho situaci a zároveň společně hledáme způsoby řešení.

Lidé u nás mohou mluvit o všem co je tíží. Každý problém bereme vážně a s respektem. Krizové centrum Plus by mělo být bezpečné a důvěrné místo.

Lidem v tíživé situaci nabízíme nejčastěji tyto služby:

 • krizovou intervenci – krizovou pomoc (psychickou podporu při zvládání obtížných životních situací),
 • základní sociální poradenství,
 • zprostředkování kontaktu s návaznými, specializovanými službami (psycholog, právník, lékař, pastor apod.),
 • doprovod (na služby, instituce, úřady).

Terénní forma krizové pomoci

Terénní služby poskytujeme v rámci Plzeňského kraje mimo prostory organizace (ambulance) nejčastěji na vyžádání jiných odborných služeb – institucí (školských, zdravotních či sociálních).

Terénní forma služby Plus pro lidi v krizové situaci je k dispozici zejména v krizových situacích, které závažně ovlivňují, nebo by mohly ovlivnit běžný chod instituce (např. internátu, dětského domova, NZDM, domova pro seniory, nemocnice apod.) nebo emocionální či psychický stav osob k instituci se nějak vztahujících (např. rodičů, pedagogů či jiných pracovníků zařízení).

Dalším obvyklým příkladem spolupráce v rámci terénní formy služby Plus je, že instituce – služba (např. zdravotnická či sociální) osloví s žádostí o podporu krizové centrum Plus při řešení krizové situace svého klienta (uživatele), který do dané služby dochází, ale svými potřebami přesahuje kompetence či možnosti dané služby. V našem případě tedy jde o poskytnutí krizové intervence klientovi či dalších dílčích služeb krizového centra Plus.

Pomoc terénní formy služby Plus pro lidi v krizové situaci může domluvit vždy jen pověřený zástupce instituce (např. vychovatel internátu, pracovník OSPOD, sociální pracovník nemocnice či pracovník domova pro seniory apod.), který je kompetentní k řešení problémů v instituci a zároveň by rád získal v řešení aktuální krizové situace metodickou podporu či další podporu pro svého klienta.

Nabídka pro školy

V rámci služby také poskytujeme bezplatné informační, ale také intervenční činnosti určené školským zařízením.

Nabízíme:

 • exkurze do krizového centra Plus pro lidi v krizové situaci,
 • besedu o krizi,
 • terénní krizovou intervenci a metodickou podporu školy v krizové situaci.

Komu pomáháme

Naši službu mohou vyhledat všichni lidé, kteří prožívají náročné životní období, s nímž si neví rady. Lidé, kteří se dostali na pokraj svých sil a netuší kam směřovat dál. Služba je určena dětem ve věku od 6 let, přes dospívající, dospělé, po seniory. Mohou přijít i páry či rodiny. Pokud bude právě kapacita (vytížení pracovníků) plná, budou objednáni na nejbližší možný termín.

Řídíme se hodnotami

Plus pro lidi v krizové situaci poskytuje své služby na základě následujících zásad:

Dobrovolnost
Služba je poskytována na základě dobrovolného rozhodnutí klienta.

Anonymita a diskrétnost
Služby jsou poskytovány anonymně, klient nemusí sdělovat své identifikační údaje a sám rozhoduje o tom, jaké informace sdělí. Pracovníci jsou ze zákona vázáni mlčenlivostí a diskrétnost zajišťují též prostřednictvím bezpečného a nerušeného prostředí.

Bezplatnost a dostupnost
Služby krizové pomoci jsou ze zákona poskytovány bezplatně. Služba je dostupná, okamžitá i bez nutnosti objednání, vždy však v otevírací době zařízení.

Rovnost
Služby jsou poskytovány všem lidem od 6 let bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského a jiného vyznání. Pracovníci přistupují v jednání ke klientům vstřícně a bez předsudků.

Orientace k soběstačnosti
Služba je poskytována tak, aby klienty podporovala v aktivitě, respektovala jejich samostatnost, motivovala je k takovým činnostem, které vedou k překonání nebo zmírňování dopadů nepříznivé situace.

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot Diakonie ČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje

Naše projekty

Plus pro děti 2015–2016

Projekt rozšiřoval poskytování krizové pomoci pro děti a mládež v lokalitách – Rokycany, Dobřany, Domažlice. Nabídl provoz ambulantních konzultačních hodin pro anonymní využití odborné pomoci, ale také přiblížil krizovou pomoc dětským klientům do jejich přirozeného prostředí – školy. Zde umožnil realizaci preventivních aktivit se zaměřením na předcházení, resp. efektivní zvládání zátěžových, krizových situací a dal prostor pro první kontakt s krizovým pracovníkem a navázání další odborné pomoci.

Projekt byl podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

Stop násilí v regionech

Hlavní odpovědností programu je, aby se již klient nedopouštěl násilí, aby se zvýšil pocit bezpečí blízkých, zejména partnerů a dětí i širšího okolí (členů rodiny, sousedů, veřejnosti).

Program nabízí individuální terapii osoby, které chtějí zodpovědně a nenásilně řešit konflikty a emočně náročné a zátěžové situace.

Dále nabízíme individuální terapii pro osoby, které jejich absolvování mají soudně nařízeno, či doporučeno (např. pracovníky OSPOD).

Více informací o programu naleznete na: 

PRO KOHO PROGRAM JE

Program je určen:

 • osobám se sklony k násilnému chování, v jakékoli jeho formě
 • pro osoby starší 18 let, muže i ženy
 • pro osoby přicházející dobrovolně, na doporučení, na nařízením soudu

Pro koho není tento program vhodný

 • program není určen pro osoby závislé na alkoholu či psychotropních látkách, v případě závislosti musí zařazení do programu předcházet léčba a následná abstinence během trvání programu
 • program není určen pro osoby mladší 18 let

PRINCIPY PROGRAMU

 • program nemá být trestem
 • program poskytuje příležitost ke změně násilného chování
 • program vychází z přesvědčení, že násilné formy chování a špatné komunikační vzorce lze měnit prostřednictvím účinných terapeutických intervencí
 • program směřuje k podpoře a vyšší bezpečnosti dětí a dalších členů rodiny

Samozřejmostí naší práce je diskrétnost a mlčenlivost.

JAK SE OBJEDNAT

V případě zájmu o terapie kontaktujte Mgr. Vojtěcha Mertla. nebo Bc. Daniela Pašku, DiS., koordinátory regionálního terapeutického centra v Plzni. Kontaktovat je můžete od pondělí do čtvrtka v čase 8 – 17 hodin a v pátek v čase 8:00 – 14:00. 
Mobil: +420 733 414 421 
E-mail: vojtech.mertl@diakoniezapad.cz, nebo  daniel.paska@diakoniezapad.cz 
V těchto dnech a časech probíhají také vstupní pohovory se zájemci o terapii. Samotná terapie probíhá individuálně po Vaší domluvě s terapeutem.
 
Projekt byl podpořen EU, MPSV, Diakonií ČCE

Galerie

Ke stažení

Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Nabídka pro školyPlus pro lidi v krizové situaciStáhnout
Leták PlusPlus pro lidi v krizové situaciStáhnout
Popis terénní formy služby PlusPlus pro lidi v krizové situaciStáhnout

Podporují nás

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!


Služba Plus pro lidi v krizové situaci je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2024.

Tato služba je poskytována za finanční podpory Plzeňského kraje, v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024.“

Služba Plus pro lidi v krizové situaci je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti a prevence kriminality.

Služba Plus pro lidi v krizové situaci je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

logo


Městský obvod Plzeň 3
v roce 2023 poskytl finanční dotaci na projekt „Krizová pomoc a bezplatné poradenství včetně oddlužení pro občany Plzně“, který realizuje Poradna pro občany v nesnázích a Plus pro lidi v krizové situaci.


Sklad pro přechodné pěstouny a osoby v krizi byl projektem podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme.

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 01.