Diakonie

Stacionář Korálek pro osoby s postižením

Zapojujeme zde lidi se středně těžkým až těžkým mentálním znevýhodněním a autismem do společnosti. Podporujeme zachování denního rytmu a ctíme jedinečné rituály.

Informace o Korálku

Jsme pracoviště specializované na práci s lidmi s poruchou autistického spektra.

Naše zařízení při práci s klienty uplatňuje metodu: PODPORA POZITIVNÍHO CHOVÁNÍ (Positive Behaviour Support – PBS). Jedná se o komplexní systém napomáhající porozumět potřebám lidí s chováním náročným na péči, a to v kontextu jeho prostředí, schopnosti komunikace či životního příběhu. Máme plně vybavenou a certifikovanou místnost Snoezelen dle náročných kritérií ISNA-MSE® respektující všechny smyslové potřeby klientů. Vyváženě slouží k aktivizaci a relaxaci. Prostory Stacionáře jsou částečně bezbariérové.
Okamžitá kapacita zařízení je 15 klientů, celková 18. Služba je poskytována za částečnou úhradu dle platného rozpisu úhrad, který najdete v sekci Ke stažení.

Kde nás najdete

Místo poskytování: Soběkury
Adresa: Soběkury 63, 334 01 Přeštice
Provozní doba: pondělí až pátek 7:00 – 15:30 (Služba není poskytována o víkendu ani ve státní svátky.)
Sociální sítě: Stacionář Korálek na Facebooku

Komu pomáháme

Služba denního stacionáře je určena lidem ve věku 18 až 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního znevýhodnění, kombinovaného postižení či autismu a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Sociální službu neposkytujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou či ošetřovatelskou péči v době poskytování služby. Osobám, jejichž přidružené postižení není kompenzováno.

Kontakty

Kontakt - Naďa Harmáčková,
Naďa Harmáčková, DiS.koordinátor zařízení Stacionář Korálek pro osoby s postižením, sociální pracovníkkoralek@diakoniezapad.cz+420 773 683 189
Kontakt - Václava Bláhová
Mgr. et Mgr. Václava Bláhová vedoucí služby Stacionář pro osoby s postiženímstacionare@diakoniezapad.cz+420 604 522 565

Jak pomáháme

Vize

Co nejsamostatnější člověk s postižením.

Poslání

Poskytovat bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj člověka s postižením.

Nabízené činnosti:

 • Základní sociální poradenství
 • Pomoc při zvládání běžných úkolů
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytování stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se se společenským prostředím
 • Sociálně-terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti jsou zveřejněny v aktuálním rozpisu úhrad níže, v sekci Ke staženi.

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

 • Pomáhat s péčí o vlastní osobu
 • Zajistit přiměřené denní aktivity
 • Zapojovat do mezilidských kontaktů a společenských vazeb
 • Podporovat dovednosti pro samostatnější život

Naše zásady:

 • Základní zásady poskytování sociální služby denního stacionáře vycházejí z hodnot Diakonie ČCE.
 • Pro nás to znamená, že ke klientům přistupujeme individuálně s ohledem na jejich potřeby a schopnosti.
  Pracovníci a klienti se společně domlouvají na rozsahu žádoucí podpory a péče. S klienty jednáme jako se sobě rovnými dospělými lidmi.
  Respektujeme jejich volbu a současně je učíme uvědomovat si následky rozhodnutí.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování služby vycházejí z hodnot Diakonie ČCE:

 • Milosrdenství
 • Společenství
 • Fortelnost
 • Naděje

Naše projekty

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950)

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt “Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI” jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

Fotogalerie

Zajímavé odkazy

Ke stažení

Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Rozpis úhrad DS Korálek - platný od 1. 7. 2024Stacionář Korálek, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Leták stacionář KorálekStacionář Korálek, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Žádost o poskytnutí sociální služby KorálekStacionář Korálek, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Návod ke komunikaci s lidmi s autismem (Korálek)Stacionář Korálek, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Rozpis úhrad KorálekStacionář Korálek, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout

Podporují nás

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO,ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

Budova denního Stacionáře Plamínek pro osoby s postižením a pečovatelské služby Jubilata pro osoby s postižením v Merklíně u Přeštic prochází 2. etapou revitalizace, která je spolufinancována z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pod registračním číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0014373 a názvem „Revitalizace objektu v Kostelní ul. v Merklíně pro sociální služby Plamínek a Jubilata – 2. etapa a zajištění mobility pro klienty s postižením“.

Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz “mikrobus” pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

logo projektu s MMR


Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2024.

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2024. Plzeňský kraj rovněž poskytuje účelovou dotaci na dopravu uživatelů do denních Stacionářů Korálek a Plamínek.

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb finančně podporuje „Zajištění zdravotní péče a svozové služby v sociálních službách Diakonie Západ“.

Služba Stacionář pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Nadace ČEZ v programu Neziskovky 2021 finančně podpořila náš projekt cílící na podporu pozitivního chování u klientů s mentálním postižením a to za využití metody Positive Behaviour Support. V rámci projektu byli proškoleni čtyři sociální pracovníci, kteří své vědomosti předávají dále do služeb. Nadace ČEZ v roce 2022 také finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.


Provozní činnost sociálních služeb Denní stacionář Plamínek a Denní stacionář Korálek je finančně podpořena městem Měčín.

znak obce Měčín


Město Nýřany podpořilo v roce 2024 Stacionář Korálek dotací v celkové výši 30 000 Kč.

znak města Nýřany

Obec Příchovice podpořila Stacionář Korálek pro osoby s postižením

znak obce Příchovice

Projekt “Nejsme na nule 2024”! aneb podpora osob s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra v oblasti vztahů a sexuality ve službách Diakonie Západ byl v roce 2024 podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Dále děkujeme za podporu:

 • městu Přeštice
 • obci Merklín
 • obci Líně
 • obci Ježovy
 • obci Dolní Lukavice
 • obci Borovy

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 19 pro Stacionář Korálek.